khbpk4U khbpk4U khbpk4U

khbpk4Ukhbpk4Ukhbpk4U

Monday, October 19, 2009

PENERANGAN TENTANG KONSTRUK - JSU

PENERANGAN TENTANG KONSTRUK

Kebolehan kognitif di peringkat Pengetahuan, Pemahaman, Aplikasi, Sintesis dan Penilaian (Bloom 1956) adalah meliputi objektif untuk mengingat semula atau mengenal pasti elemen spesifik yang terdapat dalam kandungan sukatan mata pelajaran. Kepelbagaian pengetahuan itu dikelompokkan mengikut kumpulan tertentu dan dilabelkan sebagai konstruk.

Bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu ada sembilan konstruk yang telah dikenal pasti dan digunakan untuk menguji dan mentaksir pencapaian pelajar dalam kertas ini.

Berikut penerangan ringkas tentang bagaimana sesuatu soalan itu dibina dan dilabelkan mengikut konstruk.


P01: Pengetahuan tentang Terminologi

Pengetahuan tentang nama, istilah atau memberi definisi sesuatu perkaraP02: Pengetahuan tentang Fakta

Pengetahuan tentang maklumat am atau khusus sesuatu perkara seperti fungsi, keadaan atau tujuan sesuatu komponen

P03: Pengetahuan tentang Konvensyen
Pengetahuan tentang sesuatu yang diterima atau diiktiraf sebagai satu kelaziman seperti simbol atau tanda lazim

P04: Pengetahuan tentang UrutanPengetahuan tentang sesuatu proses, aktiviti tindakan yang berlaku secara tersusun mengikut aturan atau prosedur yang telah dikenal pasti


P05: Pengetahuan tentang Pengelasan
Pengetahuan tentang pembahagian, pengkategorian atau mengelompokkan sesuatu perkara untuk dilabelkan di bawah satu kumpulanP06: pengetahuan tentang Kriteria

Pengetahuan tentan gsesuatu perkara yang berkaitan dengan ciri-ciri, sifat atau komponen yang perlu ada pada sesuatu perkara

 P07: Pengetahuan tentang Metodologi

Pengetahuan tentang cara, kaedah atau teknik yang standard dalam melaksanakan sesuatu tugasan, arahan atau kerja

 P08: Pengetahuan tentang Prinsip atau Ganeralisasi

Pengetahuan tentang idea atau pegangan tertentu yang menyimpulkan pemerhatian terhadap sesuatu kajian, kejadian atau ketetapan


P09: Pengetahuan tentang Teori dan Struktur

Pengetahuan tentang prinsip yang menjadikan dasar pembentukkan sesuatu fenomena yang dapat dibukti dengan kukuh hasil daripada kajian, penyelidikkan pemerhatian

Kod Konstruk Penerangan Aspek

COO Kefahaman(comprehension) Kebolehan kognitif yang melibatkan penggunaan pengetahuan tanpa situasi baru dan tidak memerlukan atauk memerhati tentang implikasi terhadap pengetahuan tersebut


AOI Aplikasi (application) Kebolehan menggunakan prinsip (kebenaran) dan generalisasi (penyataan umum) pada suatu masalah dan situasi baru


NOO Analisis (analysis) Kebolehan memisah suatu set komunikasi kepada beberapa bahagian sehingga suatu bentuk pertalian antara bahagian yang membina set komunikasi itu dapat di lihat dengan jelas


TOO Sintesis (synthesis) Kebolehan menggabungkan bahagian untuk membentuk suatu set komunikasi yang tidak jelas sepenuhnya


VOO Penilaian (evaluation) Kebolehan membuat pertimbangan dengan menggunakan kaedah, kriteria atau standard untuk menentukan sesuatu yang dihasratkan (kesesuaian, keberkesanan, prosedur, kecekapan dan lain-lain)

No comments:

Latihan PK T3 Sabah